Deklaracja dostępności

Strona Gminnego Centrum Kultury w Kargowej

Gminne Centrum Kultury w Kargowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Poniedziałek.
 • E-mail: biuro@gckkargowa.pl
 • Telefon: 699 993 125

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej
 • Adres: Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa
 • E-mail: biuro@gckkargowa.pl
 • Telefon: 699 993 125

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Kultury im. W. Blanke, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa stoi frontem do ul. Browarnej

Z prawej strony budynku znajduje sie parking, nie wyznaczono na nim miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży oraz dla rodzin z małymi dziećmi.

Do budynku prowadzą dwa wejścia,jedno wejscie od ul. Browarnej po schodach, wejscie nie jest przystosowane dla podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku odbywa sie z poziomu chodnika, jednak na piętro budynku prowadzą schody z poręczą nie przystosowane dla podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty, ul Słodowa 2, 66-120 Kargowa stoi frontem do ulicy Słodowe.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno wejście od ulicy Słodowej po jednym stopniu, wejście nie jest przystosowane dla podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku odbywa się z poziomu chodnika.

W budynku nie ma windy.

Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzajacego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzace.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu ani online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Budynek Ośrodka Kultury im. W. Blanke, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa stoi frontem do ul. Browarnej

Dla osób poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość wjadu wyjściem bocznym ewakuacyjnym sali widowiskowej znajdującym się bezpośrednio przy parkingu. Dostęp jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pracownikom GCK pod nr telefonu 683525041 lub 699 993 125. Wejście umożliwia wjazd na sale widowiskową w której odbywają się organizowane przez GCK imprezy oraz uroczystosci gminne. Ponadto wejście umożliwia dostęp do hollu budynku oraz do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty, ul Słodowa 2, 66-120 Kargowa stoi frontem do ulicy Słodowe.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość wjazdu wejściem bocznym biblioteki. Dostęp jest możliwy po wcześciejszym telefonicznym zgłoszeniu pracownikowi biblioteki pod nr telefony 683526368. Wejście umożliwia wjazd na salę główną biblioteki, w której odbywają się organizowane przez bibliotekę imprezy oraz uroczystości gminne. Ponadto wejście umożliwia dostęp do holu budynku, sali wystawewej, sali komputerowej, kącika malucha oraz do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem osoby niewidomej.

Inne informacje i oświadczenia

Kontakt z Ośrodkiem Kultury im. W. Blanke, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa możliwy jest w szczególności poprzez:

– korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: biuro@gckkargowa.pl

– korespondencję pisemną na adres: Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa

– telefon pod numerami: 68 352 50 41, 699 993 125

Kontakt z Biblioteką Publiczną im. Eugeniusza Paukszty, ul. Slodowa 2, 66-120 Kargowa możliwy jest w szczególności poprzez:

– korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: mediateka@gckkargowa.pl

– korespondencję pisemną na adres: Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, ul. Słodowa 2, 66-120 Kargowa

– telefon pod numerem: 68 35 26 368